Firmware Đầu Ghi Analog DAHUA (Đầu Ghi XVR Dahua, DVR Dahua) cập nhật mới nhất

Chúng tôi luôn cập nhật firmware mới nhất cho tất cả đầu ghi Analog DAHUA tại đây.

Tải  Firmware Đầu Ghi IP Dahua 

Kích thước phần mềm

198.93MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5216A-4KL-I3, XVR5216AN-4KL-I3, XVR5116HE-4KL-I3, XVR5116H-4KL-I3

Tải về

Kích thước phần mềm

198.93MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5232AN-I3

Tải về

Kích thước phần mềm

194.06MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5208A-4KL-I3, XVR5208AN-4KL-I3, XVR5108HS-4KL-I3, XVR5108HE-4KL-I3, XVR5108H-4KL-I3

Tải về

Kích thước phần mềm

379.94MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5232AN-4KL-I2, XVR5432L-4KL-I2, XVR5832S-4KL-I2, XVR7216AN-4K-I2, XVR7416L-4K-I2, XVR7816S-4K-I2

Tải về

Kích thước phần mềm

190.51MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5104HS-I2, XVR5104H-I2, XVR5104HE-I2

Tải về

Kích thước phần mềm

282.2MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5816S-4KL-I2-LP , XVR5432L-I2XVR5832S-I2, XVR5416L-4KL-I2, XVR5816S-4KL-I2, XVR7408L-4K-I2, XVR7808S-4K-I2, XVR5232AN-I2, XVR5116HE-4KL-I2, XVR5116H-4KL-I2, XVR5216A-4KL-I2, XVR5216AN-4KL-I2, XVR7108HE-4K-I2, XVR7108H-4K-I2, XVR7208A-4K-I2

Tải về

Kích thước phần mềm

256.86MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5416L-I2, XVR5816S-I2, XVR5116H-I2, XVR5116HS-I2, XVR5216A-I2, XVR5216AN-I2, XVR5116HE-I2, XVR5108HE-4KL-I2, XVR5108H-4KL-I2, XVR5108HS-4KL-I2, XVR5208A-4KL-I2, XVR5208AN-4KL-I2, XVR7104HE-4K-I2, XVR7104H-4K-I2

Tải về

Kích thước phần mềm

190.54MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5408L-I2, XVR5808S-I2, XVR5108HS-I2, XVR5108H-I2, XVR5108HE-I2, XVR5104HS-4KL-I2, XVR5104H-4KL-I2, XVR5104HE-4KL-I2

Tải về

Kích thước phần mềm

164.17MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR4108HS-I, XVR4104HS-I, XVR4108C-I, XVR4104C-I

Tải về

Kích thước phần mềm

165.42MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR1B04H-I, XVR5104HS-I3, XVR5104H-I3, XVR5104HE-I3, XVR5104C-I3

Tải về

Kích thước phần mềm

165.42MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR1B16-I, XVR1B08H-I, XVR4216AN-I, XVR4116HS-I, XVR5108HS-I3, XVR5108H-I3, XVR5108HE-I3, XVR5108C-I3, XVR5104HS-4KL-I3, XVR5104C-4KL-I3, XVR5104H-4KL-I3, XVR5104HE-4KL-I3

Tải về

Kích thước phần mềm

95.72MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR1B16-I, XVR1B08H-I, XVR4116HS-I, XVR4216AN-I, XVR1B16-I(1T), XVR1B08H-I(1T)

Tải về

Kích thước phần mềm

88.93MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR1B08-I, XVR1B08-I(1T), XVR1B08-I(512G)

Tải về

Kích thước phần mềm

95.71MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR1B04H-I, XVR4104C-I, XVR4104HS-I, XVR4108C-IXVR4108HS-I, XVR1B04H-I(1T), XVR1B04H-I(512G)

Tải về

Kích thước phần mềm

84.13MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR1B04-I, XVR1B04-I(1T), XVR1B04-I(512G)

Tải về

Kích thước phần mềm

233.98MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5108HE-4KL-I3, XVR5108H-4KL-I3, XVR5108HS-4KL-I3, XVR5208AN-4KL-I3, XVR5208A-4KL-I3, XVR5208AN-4KL-I3-8P, XVR5108H-4KL-I3-8P, XVR5216AN-I3-16P, XVR7104H-4K-I3, XVR7104HE-4K-I3

Tải về

Kích thước phần mềm

350.92MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR7216AN-4K-I3, XVR5832S-4KL-I3, XVR5432L-4KL-I3, XVR5232AN-4KL-I3, XVR7816S-4K-I3, XVR7416L-4K-I3

Tải về

Kích thước phần mềm

258.29MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5216A-4KL-I3, XVR5116HE-4KL-I3, XVR5116H-4KL-I3, XVR5216AN-4KL-I3, XVR5232AN-I3, XVR5216AN-4KL-I3-16P, XVR7808S-4K-I3, XVR7408L-4K-I3, XVR7208A-4K-I3, XVR7108H-4K-I3, XVR7108HE-4K-I3, XVR5816S-4KL-I3-LP, XVR5816S-4KL-I3, XVR5416L-4KL-I3, XVR5832S-I3, XVR5432L-I3

Tải về

Kích thước phần mềm

207.78MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5104C-4KL-I3, XVR5104H-4KL-I3, XVR5104HE-4KL-I3, XVR5104HS-4KL-I3, XVR5108HE-I3, XVR5108H-I3, XVR5108HS-I3, XVR5108C-I3, XVR5104HE-I3, XVR5104H-I3, XVR5104HS-I3, XVR5104C-I3, XVR5808S-I3, XVR5204A-4KL-I3, XVR5408L-I3, XVR5208A-I3, XVR5204A-I3, XVR5104H-4KL-I3-4P, XVR5108H-I3-8P, XVR5104H-I3-4P

Tải về

Kích thước phần mềm

201.81MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5816S-I3, XVR5416L-I3, XVR4232AN-I, XVR5216A-I3, XVR5216AN-I3, XVR5116HS-I3, XVR5116HE-I3, XVR5116H-I3, XVR1B16H-I

Tải về

Kích thước phần mềm

210.14MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR5104C-I3(1T), XVR5104HS-I3(1T), XVR5104H-I3(1T), XVR5104HE-I3(1T), XVR5108C-I3(1T), XVR5108HS-I3(1T), XVR5108H-I3(1T), XVR5108HE-I3(1T), XVR5104C-4KL-I3(1T), XVR5104HS-4KL-I3(1T), XVR5104H-4KL-I3(1T), XVR5104HE-4KL-I3(1T)

Tải về

Kích thước phần mềm

102.09MB

Loại thiết bị hỗ trợ

Update

Tải về

Kích thước phần mềm

102.09MB

Loại thiết bị hỗ trợ

HHH

Tải về

Kích thước phần mềm

96.72MB

Loại thiết bị hỗ trợ

XVR4104C-X1

Tải về

Kích thước phần mềm

249.91MB

Loại thiết bị hỗ trợ

HHH

Tải về

Kích thước phần mềm

252.96MB

Loại thiết bị hỗ trợ

update

Tải về

Kích thước phần mềm

249.91MB

Loại thiết bị hỗ trợ

update

Tải về

HỖ TRỢ CẬP NHẬT FIRMWARE

Bạn cần hỗ trợ cập nhật firmware hoặc báo link hỏng vui lòng liên hệ : 0962.128.222 – 0862.696.279

0/5 (0 Reviews)