Firmware Đầu Ghi DAHUA IP (NVR) cập nhật mới nhất

Chúng tôi luôn cập nhật firmware mới nhất cho tất cả đầu ghi NVR DAHUA tại đây

Tải  Firmware Đầu Ghi analog Dahua 

Kích thước phần mềm

129.92MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR4116HS-4KS2/LN, VR4232-16P-4KS2/L, NVR4232-4KS2/L, NVR4216-16P-4KS2/L, NVR4208-8P-4KS2/L, NVR4204-P-4KS2/L, NVR4216-4KS2/L, NVR4208-4KS2/L, NVR4204-4KS2/L, NVR4116HS-8P-4KS2/L, NVR4108HS-8P-4KS2/L, NVR4108HS-P-4KS2/L, NVR4104HS-P-4KS2/L, NVR4108HS-4KS2/L, NVR4104HS-4KS2/L, NVR4116-8P-4KS2/L, NVR4108-8P-4KS2/L, NVR4108-P-4KS2/L, NVR4104-P-4KS2/L, NVR4116-4KS2/L, NVR4108-4KS2/L, NVR4104-4KS2/L

Tải về

Kích thước phần mềm

246.25MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR4832-16P-EI, NVR4832-EI, NVR4816-EI, NVR4816-16P-EI, NVR4432-16P-EI, NVR4416-16P-EI, NVR4432-EI, NVR4416-EI, NVR4232-16P-EI, NVR4216-16P-EI, NVR4208-8P-EI, NVR4116HS-8P-EI, NVR4108HS-8P-EI, NVR4108HS-P-EI, NVR4104HS-P-EI, NVR4116HS-EI, NVR4108HS-EI, NVR4104HS-EI, NVR4116-8P-EI, NVR4108-8P-EI, NVR4108-P-EI, NVR4104-P-EI, NVR4204-P-EI, NVR4232-EI, NVR4216-EI, NVR4208-EI, NVR4204-EI, NVR4116-EI, NVR4108-EI, NVR4104-EI

Tải về

Kích thước phần mềm

755.7MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR5864-16P-EI, NVR5832-16P-EI, NVR5816-16P-EI, NVR5864-EI, NVR5832-EI, NVR5816-EI, NVR5464-16P-EI, NVR5432-16P-EI, NVR5416-16P-EI, NVR5464-EI, NVR5432-EI, NVR5416-EI, NVR5232-16P-EI, NVR5216-16P-EI, NVR5232-8P-EI, NVR5216-8P-EI, NVR5208-8P-EI, NVR5232-EI, NVR5216-EI, NVR5208-EI

Tải về

Kích thước phần mềm

1.08GB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR5864-XI, NVR5832-XI, NVR5432-XI, NVR5416-XI, NVR5216-16P-XI, NVR5208-8P-XI, NVR5216-XI, NVR5208-XI

Tải về

Kích thước phần mềm

1.08GB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR5816H-XI, NVR5816RH-XI, NVR5832H-XI, NVR5832RH-XI, NVR5864H-XI, NVR5864RH-XI, NVR5432-16P-XI, NVR5416-16P-XI, NVR5864-XI, NVR5832-XI, NVR5432-XI, NVR5416-XI, VR5216-16P-XI, NVR5208-8P-XI, NVR5216-XI, NVR5208-XI

Tải về

Kích thước phần mềm

148.9MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR4104-P-4KS3(960G), NVR4108HS-4KS3(960G), NVR4104HS-4KS3(960G), NVR4104HS-P-4KS3(960G), NVR4104-P-4KS3, NVR4108-4KS3, NVR4108-8P-4KS3, NVR4104-4KS3, NVR4108-P-4KS3, NVR4116-4KS3, NVR4116-8P-4KS3, NVR4104HS-4KS3, NVR4104HS-P-4KS3, NVR4108HS-4KS3, NVR4108HS-8P-4KS3, NVR4108HS-P-4KS3, NVR4116HS-4KS3, NVR4116HS-8P-4KS3, NVR4204-4KS3, NVR4204-P-4KS3, NVR4208-4KS3, NVR4208-8P-4KS3, NVR4216-16P-4KS3, NVR4216-4KS3, NVR4232-16P-4KS3, NVR4232-4KS3

Tải về

Kích thước phần mềm

198.83MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR4116HS-4KS2/LN, VR4232-16P-4KS2/LNVR4232-4KS2/L, NVR4216-16P-4KS2/L, NVR4208-8P-4KS2/L, NVR4204-P-4KS2/L, NVR4216-4KS2/L, NVR4208-4KS2/L, NVR4204-4KS2/L, NVR4116HS-8P-4KS2/L, NVR4108HS-8P-4KS2/L, NVR4108HS-P-4KS2/L, NVR4104HS-P-4KS2/L, NVR4108HS-4KS2/L, NVR4104HS-4KS2/L, NVR4116-8P-4KS2/L, NVR4108-8P-4KS2/L, NVR4108-P-4KS2/L, NVR4104-P-4KS2/L, NVR4116-4KS2/LNVR4108-4KS2/L, NVR4104-4KS2/L

Tải về

Kích thước phần mềm

940.83MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR616DRH-128-XI, NVR616DH-128-XI, NVR616DRH-64-XI, NVR616DH-64-XI, NVR616H-128-XI, NVR616RH-64-XI, NVR616H-64-XI, NVR616RH-32-XI, NVR616H-32-XI

Tải về

Kích thước phần mềm

941.32MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR616DRH-128-XI, NVR616DH-128-XI, NVR616DRH-64-XI, NVR616DH-64-XI, NVR616H-128-XI, NVR616RH-64-XI, NVR616H-64-XI, NVR616RH-32-XI, NVR616H-32-XI, NVR608RH-128-XI, NVR608RH-64-XI, NVR608RH-32-XI, NVR608H-128-XI, NVR608H-64-XI, NVR608H-32-XI

Tải về

Kích thước phần mềm

103.84MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR2104-P-S3
NVR2108-8P-S3
NVR2104HS-P-S3
NVR2108HS-8P-S3
NVR2104-S3
NVR2108-S3
NVR2116-S3
NVR2104HS-S3
NVR2108HS-S3
NVR2116HS-S3

Tải về

Kích thước phần mềm

142.76MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR2104-4KS3

Tải về

Kích thước phần mềm

143.27MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR2216-4KS3, NVR2216-16P-4KS3, NVR2208-8P-4KS3, NVR2208-4KS3, NVR2204-P-4KS3, NVR2204-4KS3, NVR2116HS-4KS3, NVR2116-4KS3, NVR2108HS-8P-4KS3, NVR2108HS-4KS3, NVR2108-8P-4KS3, NVR2108-4KS3, NVR2104-P-4KS3, NVR2104HS-P-4KS3, NVR2104HS-4KS3, NVR2104-4KS3

Tải về

Kích thước phần mềm

121.94MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR608-32-4KS2, NVR608-64/128-4KS2, NVR608R-64/128-4KS2, NVR616D-64/128-4KS2, NVR616DR-64/128-4KS2, NVR616R-64/128-4KS2

Tải về

Kích thước phần mềm

106.89MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR2104/2108-W-4KS2, NVR2104/2108HS-W-4KS2

Tải về

Kích thước phần mềm

HHHH

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR4832-I, NVR4432-I, NVR4416-16P-I, NVR4216-I, NVR4216-16P-I

Tải về

Kích thước phần mềm

247.13MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR2204-I, NVR2104HS-P-INVR2208-8P-I, NVR2216-I, NVR2216-16P-I, NVR2208-I, NVR2204-P-I, NVR2116HS-I, NVR2116-I, NVR2108HS-I, NVR2108HS-8P-I, NVR2108-I, NVR2108-8P-I, NVR2104HS-I, NVR2104-P-I, NVR2104-I

Tải về

Kích thước phần mềm

391.45MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR5832/5864-I, NVR5432-16P-I, NVR5216-16P-I, NVR5216-8P-I

Tải về

Kích thước phần mềm

93.42MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR1108HS-W-S2, NVR1104HS-W-S2

Tải về

Kích thước phần mềm

124.62MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR5816/32/64-R-16P-4KS2E, NVR5816/32/64-R-4KS2, NVR5208/16-8P-4KS2E, NVR5816/5832/5864-16P-4KS2E, NVR5816/5832/5864-4KS2, NVR5416/5432/5464-16P-4KS2E, NVR5416/5432/5464-4KS2, NVR5216/5232-16P-4KS2E, NVR5208/5216/5232-8P-4KS2, NVR5208/5216/5232-4KS2, NVR5424-24P-4KS2, NVR5224-24P-4KS2

Tải về

Kích thước phần mềm

808.02MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR5216-8P-I/L, NVR5216-16P-I/L, NVR5432-16P-I/L, NVR5832-I/L, NVR5864-I/L

Tải về

Kích thước phần mềm

228.02MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR4832-16P-4KS2/I , NVR4816-16P-4KS2/I

Tải về

Kích thước phần mềm

228.23MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR4432-4KS2/I, NVR4832-4KS2/I, NVR4816-4KS2/I, NVR4432-16P-4KS2/I, NVR4416-16P-4KS2/I, NVR4416-4KS2/I

Tải về

Kích thước phần mềm

121.94MB

Loại thiết bị hỗ trợ

Tải về

Kích thước phần mềm

276.39MB

Loại thiết bị hỗ trợ

Tải về

Kích thước phần mềm

96.27MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR2208-8P-4KS2, NVR2204-P-4KS2, NVR2204/2208-4KS2, NVR2108HS-8P-4KS2, NVR2104/2108HS-4KS2, NVR2104HS-P-4KS2, NVR2104-P-4KS2, NVR2104/2108-4KS2

Tải về

Kích thước phần mềm

111.62MB

Loại thiết bị hỗ trợ

NVR4816/4832-16P-4KS2, NVR4816/4832-4KS2, NVR4416/4432-16P-4KS2, NVR4416/4432-4KS2, NVR4216/4232-16P-4KS2, NVR4208-8P-4KS2, NVR4208/4216/4232-4KS2, NVR4204-P-4KS2, NVR4108/4116HS-8P-4KS2, NVR4108/4116-8P-4KS2, NVR4104/4108-P-4KS2, NVR4104/4108HS-P-4KS2, NVR4104/4108/4116HS-4KS2, NVR4104/4108/4116-4KS2

Tải về

HỖ TRỢ CẬP NHẬT FIRMWARE

Bạn cần hỗ trợ cập nhật firmware hoặc báo link hỏng vui lòng liên hệ : 0962.128.222 – 0862.696.279

5/5 (1 Review)